گروه انبوه سازان اوژن

گروه انبوه سازان اوژن

شرکت انبوه سازان اوژن منطقه آزاد انزلي ، شماره ثبت 2940 بعنوان شعبه داخلي شرکت انبوه سازان ‍‍«B.P. BUILDERS CANADA INC.» ازسال 1392 فعاليت رسمي خود رادرزمينه مشاوره ، طراحي ،اجراء ویلا سازي و پروژه هاي شهرک سازي درايران آغاز نمود. اين شرکت باتکيه برتخصص ودانش نيروهاي کاردان ، جوان و فعال خود ازهمان ابتداي راه توانسته است باالهام ازايده مدينه فاضله در شهرسازي «UTOPIA » گام هاي موثري در زمينه شهرک سازي بردارد.
عامل اصلي موفقيت اين شرکت در رقابت ، ارزيابي نهايي و توجه به ميزان رضايتمندي مشتري است، هم چنين برخورداري ازتجارب بيش ازيک دهه اين شرکت در طراحي؛ اجرا و تحويل بيش از32000 متر مربع پروژه هاي مختلف اعم ازمسکوني، برج، تجاري، ادري و ... درآمريکاي شمالي ، اروپا ، خاورميانه نمايانگر ارزش آفريني و سود آوري اين شرکت از طريق خلق بناهاي برتر و ماندگار بامديريت بهينه منطبق برالزامات محيطي ونيازهاي زندگي آرماني رابعنوان ماموريت خود تلقي نموده است. آنچه اين شرکت راازديگر مجموعه هاي فعال کشور متمايز ميکند برخورداري ازتوانمنديها و شايستگي هايي است که درقالب دانش محوري کارآمدي مبتني براخلاق مداري ايفاي نقش ميکند.

راههای ارتباطی
مدیریت : 09113321680    |    واحد فروش ویلا شمال :09122192969
دهکده ساحلی الیت